2021
Jodie Hood

ממציאים וגליונות עובדות והמצאות

המצאה היא דבר חדש שמישהו עשה. המחשב היה המצאה כשהוא יוצר לראשונה. אנחנו אומרים כשהוא 'הומצא'. דברים חדשים שיוצרים או נוצרים נקראים המצאות. לחץ לעובדות ומידע נוסף לילדים או הורד את אוסף גליונות העבודה.